مطالب سایت

سدور

  سلب مسولیت این تحلیل صرفا جنیه آموزشی دارد و هیچ پیشنهادی مبنی بر خرید و فروش نیست

چافست

سلب مسولیت این تحلیل صرفا جنیه آموزشی دارد و هیچ پیشنهادی مبنی بر خرید و فروش نیست   اهداف کوتاه مدت و میان مدت و بلندمدت

بجهرم

  سلب مسولیت این تحلیل صرفا جنیه آموزشی دارد و هیچ پیشنهادی مبنی بر خرید و فروش نیست

تبرک

سلب مسولیت این تحلیل صرفا جنیه آموزشی دارد و هیچ پیشنهادی مبنی بر خرید و فروش نیست

کگل(معدنی و صنعتی گل گهر)

  سلب مسولیت این تحلیل صرفا جنیه آموزشی دارد و هیچ پیشنهادی مبنی بر خرید و فروش نیست این هم یکی از سهم های متعادل در سود و در ریزش های بازار و کم ریسک و اینکه میشه به دید...

فملی(ملی صنایع مس ایران)

  سلب مسولیت این تحلیل صرفا جنیه آموزشی دارد و هیچ پیشنهادی مبنی بر خرید و فروش نیست   سهم از نظر بنیادی و هم تکنیکال سهم مناسبی هست و کم ریسک قبلا تحلیل اون قبل از افزایش سزمایه فک...

خگستر

  سلب مسولیت این تحلیل صرفا جنیه آموزشی دارد و هیچ پیشنهادی مبنی بر خرید و فروش نیست

تحلیل تکنیکال کتوکا

  سلب مسولیت این تحلیل صرفا جنیه آموزشی دارد و هیچ پیشنهادی مبنی بر خرید و فروش نیست سبز اهداف کوتاه مدت میان مدت  و بلندمدت

وایران (لیزینگ ایرانیان)

  سلب مسولیت این تحلیل صرفا جنیه آموزشی دارد و هیچ پیشنهادی مبنی بر خرید و فروش نیست   سبز اهداف کوتاه مدت میان مدت قرمز حد ضرر

فنرسازی خزر

  سلب مسولیت این تحلیل صرفا جنیه آموزشی دارد و هیچ پیشنهادی مبنی بر خرید و فروش نیست